Komunikat nr 1/2012/2013 z dn. 20.05.2012 r.

Komunikat nr 1/2012/2013 z dn. 20.05.2012 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

 

 1. W związku z pobytem myśliwych dewizowych w naszych łowiskach Zarząd zawiesza wykonywanie polowań indywidualnych we wszystkich dzierżawionych przez nasze Koło obwodach w dniach od 6 do 15 sierpnia 2012 r.
 2. W sobotę 29 września 2012 r. o godz. 15.00 w wiacie Grzegówka w Tulicach odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu
  i zasad wykonywania polowania. Obecność obowiązkowa.
 3. Członkowie Koła, którzy nie dokonali przystrzelenia broni w Gołąbkach w dniu 20.05.2012 r.  i nie dopełnią tego obowiązku do dnia 30 czerwca 2012 r. nie będą mogli wykonywać polowania w naszych obwodach (zostaną zobowiązani do zwrotu odstrzału). Na dowód dokonania przystrzelenia broni należy przedstawić Łowczemu Koła stosowne zaświadczenie.
 4. Zarząd przypomina o przestrzeganiu terminów wpłat do kasy koła kwot za pozyskaną zwierzynę zabieraną przez myśliwych na użytek własny. Nieprzekraczalnym terminem wpłaty jest koniec miesiąca, w którym nastąpiło pozyskanie zwierzyny.
 5. Zarząd przypomina o terminowym przekazywaniu Skarbnikowi Koła pokwitowań za tusze dostarczone do punktu skupu. Nieterminowe przekazanie dokumentów będzie skutkować odmową wypłaty rekompensaty.
 6. Z powodu wyjazdu na zasłużony urlop Łowczego Koła Kol. Z. Trzaski w dniach od 15.06. do dnia 5.07., we wszystkich sprawach należących do kompetencji łowczego należy zwracać się do Kol. J. Szwambra  - Podłowczego Koła.
 7. Wypełniając postanowienia Walnego Zgromadzenia przytaczamy pełny tekst uchwały o odstrzałach, tuszach i trofeach:


UCHWAŁA NR 11/2012

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 2 CYRANKA w Sztumie


z dnia 21 kwietnia 2012 roku

w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz

zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim 2012/2013

§ 1

 1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz koła.
 2. Myśliwi spoza naszego Koła będą mogli otrzymać odstrzał w naszym Kole na zasadzie wzajemności – tzn. otrzymania odstrzału przez członka naszego Koła w kole gościa. Maksymalny czasowy  wymiar odstrzału dla myśliwych zaproszonych to 14 dni kwartalnie.

 

 1. Myśliwi nie będący członkami naszego Koła posiadający swoje grunty uprawne w naszych obwodach mogą otrzymać odstrzały w celu ochrony swoich upraw przed szkodami łowieckimi bez ograniczeń czasowych, o których mowa w ust. 2.

§ 2

 1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez zarząd koła i są podpisywane  przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu koła, zgodnie ze Statutem PZŁ.
 2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez zarząd koła.

 

§ 3

 1. O przeznaczeniu tuszy pozyskanej zwierzyny grubej decyduje każdorazowo Zarząd Koła. W tym celu należy każdorazowo kontaktować się z Prezesem lub  Łowczym Koła.
 2. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, po uzyskaniu zgody Łowczego, ma prawo do zakupu jej tuszy po następujących cenach :

- jeleń byk –  brak możliwości zakupu tuszy na użytek własny – obowiązek odstawienia tuszy do punktu skupu,

- jeleń łania – ryczałt 300 zł,

- jeleń cielę – ryczałt 250 zł,

- sarna rogacz i koza – ryczałt 120 zł,

- sarna koźlę – ryczałt 80 zł,

- dzik pozyskany na polowaniu indywidualnym – ryczałt do 30 kg wagi - 100 zł/szt., powyżej 30 kg - 150 zł/szt.

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 5%.

 

 1. Zaproszeni goście, którzy decydują się na zakup pozyskanej przez nich tuszy dzika na użytek własny, są zobowiązani do zapłaty ceny jaką uzyskałoby w danym czasie Koło z punktu skupu skupującego tusze od Koła, za dzika zakwalifikowanego w 1 klasie.
 2. Myśliwi, którzy decydują się na zakup pozyskanej przez nich na polowaniu zbiorowym tuszy dzika na użytek własny, są zobowiązani do zapłaty ceny jaką uzyskałoby w danym czasie Koło z punktu skupu skupującego tusze od Koła, za dzika zakwalifikowanego w 1 klasie.
 3. Waga tuszy zwierzyny grubej sprzedawanej myśliwym ustalana jest w punkcie skupu skupującym tusze od Koła albo przez Prezesa, Łowczego lub Podłowczego Koła.
 4. Rozliczenie z tytułu zakupu tuszy w postaci wpłaty należności na konto Koła powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, w którym odbyło się pozyskanie zwierzyny.
 5. Tusza, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do punktu skupu wskazanego przez Zarząd Koła przez myśliwego, który ją pozyskał, wraz z podrobami wymaganymi przez punkt skupu.

§ 4

 1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należą się nieodpłatnie myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
 2. Zarząd Koła może zwierzynę drobną pozyskaną z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zagospodarować wg własnej decyzji.
 3. Uznania pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej, dokonuje zarząd wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym i prowadzący polowanie wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym.

§ 5

 1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.
 2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd.
 3. 3. Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które spowoduje zawieszenie myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Koła.

§ 6

Tracą ważność wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie, które odnoszą się do kwestii uregulowanych w niniejszej uchwale.

 

 

 

Za Zarząd

Sztum, 20.05.2012 r.

Sławomir Jaworski

Sekretarz Koła