Komunikat 2015/2016

Komunikat nr 1/2015/2016 z dn. 11.05.2015 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w dniu 18.04.2015 r. wybrano:

 

Zarząd w składzie:

Prezes Piotr Smoliński tel. 730 003 757

Łowczy Olgierd Zaboronek tel. 505 273 378

Podłowczy Jacek Grabowski tel. 605 955 582

Podłowczy Karol Kruziński tel. 507 305 797

Sekretarz Jacek Prusiecki tel. 660 689 753

Skarbnik Adam Kruziński tel. 55 277 13 11

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Mirosław Groszkowski tel. 664 053 326

Członek Mirosław Grabarek tel. 601 613 600

Członek Maciej Lubowiecki tel. 55 277 28 69

 

Gospodarzami Łowisk wyznaczonymi przez Zarząd zostali:

Marcin Piekarec tel. 607 673 436

Waldemar Klatt tel. 603 486 444

 

 1. Coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie oraz przegląd i przystrzelanie broni odbędzie się w niedzielę 07 czerwca 2015 r. od godz. 9.00 na strzelnicy w Gołąbkach
  k. Pasłęka. Niedokonanie przystrzelania broni i nieprzedstawienie Łowczemu Koła zaświadczenia o aktualnym przystrzeleniu broni, wystawionego przez uprawnionego instruktora strzelectwa do dnia 31 lipca 2015 r., spowoduje cofnięcie odstrzału.

 2. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa na polowaniu, odbędzie się w Tulicach Wiata GRZEGÓWKA w piątek 25.09.2015 r. o godzinie 17.00 /obecność myśliwych i stażystów obowiązkowa/.

 3. Uchwałą Zarządu, podzielone zostały obwody łowieckie pomiędzy nowo wybranych Podłowczych. Za obwody leśne czyli 236 oraz 237 odpowiedzialny został Podłowczy Karol Kruziński, natomiast za obwody polne czyli 209 oraz 210 Jacek Grabowski

 4. Do dnia 15.06.2015 r. myśliwi posiadający zwyżki mają obowiązek zgłosić lokalizację swoich zwyżek odpowiedniemu do danego obwodu Podłowczemu. Zwyżki nie posiadające właściciela zostaną zlikwidowane.

 5. Uchwałą zarządu ustalono że członek koła może utworzyć maksymalnie 2 nęciska

 6. Odstrzały dla myśliwych nie będących członkami koła, wydawane będą nie częściej niż 1 raz na kwartał na maksymalny okres 2 tygodni za wyjątkiem okresu zasiewów. Myśliwi którzy nie są członkami naszego koła nie mogą polować na nęciskach. Myśliwy gość lub myśliwy nie będący członkiem naszego koła ma obowiązek polować z opiekunem..

 7. Lokalizacja „Książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” pozostaje bez zmian.

 8. Wydawanie nowych odstrzałów odbędzie się w środę 01.07.2015 r. od godziny 17.00 w siedzibie koła.

 9. Pozyskaną zwierzynę należy zgłaszać Łowczemu SMS-em z podaniem nazwiska myśliwego, numeru obwodu, gatunku i wagi zwierzyny.

 10. Wszystkie następne komunikaty będą publikowane na stronie Koła www.cyranka.sztum.pl

 11. Zarząd Koła przytacza pełny tekst uchwały o odstrzałach, tuszach i trofeach uchwalony na Walnym Zgromadzeniu:

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 11/2015

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 2 CYRANKA w Sztumie

 

z dnia 18 kwietnia 2015 roku

w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz

zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim 2015/2016

 

§ 1

 1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz koła. Odstrzały wydawane i przedłużane są w siedzibie Koła w Sztumie przy ul. Jagiełły 9, w terminach wyznaczonych przez Łowczego Koła.

 2. Myśliwi spoza naszego Koła będą mogli otrzymać odstrzał w naszym Kole na zasadzie wzajemności – tzn. otrzymania odstrzału przez członka naszego Koła w kole gościa. Maksymalny czasowy wymiar odstrzału dla myśliwych zaproszonych to 14 dni kwartalnie.

 

 1. Myśliwi nie będący członkami naszego Koła posiadający swoje grunty uprawne w naszych obwodach mogą otrzymać odstrzały w celu ochrony swoich upraw przed szkodami łowieckimi bez ograniczeń czasowych, o których mowa w ust. 2.

§ 2

 1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez zarząd koła i są podpisywane przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu koła, zgodnie ze Statutem PZŁ.

 2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez zarząd koła.

§ 3

 1. O przeznaczeniu tuszy pozyskanej zwierzyny grubej decyduje każdorazowo Zarząd Koła. W tym celu należy każdorazowo kontaktować się z Prezesem lub Łowczym Koła.

 2. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, po uzyskaniu zgody Łowczego, ma prawo do zakupu jej tuszy po następujących cenach :

- jeleń byk – brak możliwości zakupu tuszy na użytek własny – obowiązek odstawienia tuszy do punktu skupu,

- jeleń łania – ryczałt 300 zł,

- jeleń cielę – ryczałt 250 zł,

- sarna rogacz i koza – ryczałt 120 zł,

- sarna koźlę – ryczałt 80 zł,

- dzik – opłata ryczałtowa:

do 30 kg wagi - 100 zł/szt.,

31-60 kg - 150 zł/szt.,

powyżej 60 kg – 200 zł.

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 5%.

 

 1. Waga tuszy zwierzyny grubej sprzedawanej myśliwym ustalana jest w punkcie skupu skupującym tusze od Koła albo przez Prezesa, Łowczego lub Podłowczego Koła.

 2. Rozliczenie z tytułu zakupu tuszy w postaci wpłaty należności na konto Koła powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, w którym odbyło się pozyskanie zwierzyny.

 3. Tusza, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do punktu skupu, przez myśliwego, który ją pozyskał, wraz z podrobami wymaganymi przez punkt skupu.§ 4

 1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należą się nieodpłatnie myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.

 2. Zarząd Koła może zwierzynę drobną pozyskaną z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zagospodarować wg własnej decyzji.

 3. Uznania pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej, dokonuje zarząd wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym i prowadzący polowanie wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym.

§ 5

 1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.

 2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd.

 3. Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które spowoduje zawieszenie myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Koła.§ 6

Tracą ważność wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie, które odnoszą się do kwestii uregulowanych w niniejszej uchwale.