Nowe zasady zapisów w "Książce pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym" obw. 209,210

NOWE ZASADY ZAPISÓW NA POLOWANIE W KSIĄŻKACH - OBWÓD 209,210


Od dnia 01.12.2014r. wprowadza się nowe zasady zapisów na polowanie indywidualne w naszych dwóch polnych obwodach łowieckich.

Zmiany dotyczą obwodu 209 i 210. W tych obwodach wyznaczone zostały tzw. rejony które odzwierciedlają mapy zamieszczone w zakładce - górne menu

" Obwody łowieckie - mapa ".

Przy wpisywaniu się na polowanie w " Książce pobytu myśliwego na polowaniu indywidualnym " należy ściśle określić miejsce w którym zamierzamy polować zgodnie z oznaczeniem na załączonych mapach.

Oczywiste jest, że pierwszeństwo polowania w danym rejonie ma myśliwy który pierwszy zgłosił swój pobyt w łowisku wpisem w książce.

Dopuszczalna jest sytuacja polowania dwóch i więcej myśliwych w tym samym rejonie wyłącznie po skontaktowaniu się myśliwych i dokładnym ustaleniu miejsca polowania ( zawsze pierwszy zapisany ma pierwszeństwo wyboru ). Za nieprzestrzeganie tych zasad z uwagi na nasze bezpieczeństwo wyciągane będą surowe sankcje dyscyplinarne przewidziane w Statucie PZŁ.

Grudzień jest miesiącem przejściowym, dla tego zalecam zapisywać się osobiście w książkach zapisu na polowanie, celem uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji.

Po przyswojeniu nowych zasad można poprosić kol. Adama Zabłońskiego (obw. 209) oraz kol. Dawida Jablińskiego (obw. 210) o zapisanie na dotyczasowych zasadach.

W razie wątpliwości co do sposobu zapisu prosimy o kontakt z Łowczym Koła Nr tel 605 655 100

 

Darz Bór

Za zarząd

Łowczy

Zbigniew Trzaska