ZAWIADOMNIENIE O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁOKÓW KOŁA


ZAWIADOMIENIE

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12.marca 2020 r. w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia Członków Koła spowodowanym pandemią, Zarząd Koła podjął Uchwałę:


 1. Termin Walnego Zgromadzenia Członków Koła wyznaczony został na dzień 26 września 2020 r. o godz. 10.00 w Restauracji DOM w Sztumie ( przedzamcze ).
 2. Proponowany porządek obrad:


Sztum, dnia 10 kwietnia 2020 r.


Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 26 września 2020 r. (sobota) o godz. 10.00.

w Restauracji Dom

w Sztumie

Projekt porządku obrad:

  1. Walnego Zgromadzeniienia
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019/2020 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.
  8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2019/2020 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
  9. Otwarta dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019/2020 do dnia 18 kwietnia 2020 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2019/2020
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej do dnia 18 kwietnia 2020.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2019/2020. do dnia 18 kwietnia 2020.
  13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2020/2021
  14. Wolne wnioski.
  15. Wybory członków Zarządu Koła.
  16. Wybory Członków Komisji Rewizjnej.
  17. Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  18. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.
  19. Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obia
  Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.


Zarząd Koła