Przejęcie obowiązków kierownika biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu

Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy w Elblągu

Elbląg, 20 kwietnia 2019 r.


Zarządy i Myśliwi Kół Łowieckich Elbląskiego Okręgu Łowieckiego

Dot: Przyjęcia obowiązków kierownika biura Zarządu Okręgowego PZŁ
w Elblągu
Szanowne Koleżanki i Koledzy;
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego podjął na swym posiedzeniu, w dniu 15 kwietnia 2019 roku uchwałę nr 55/2019 - odwołując z funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu kol. Andrzeja Rybickiego. Na tym samym posiedzeniu Zarząd Główny uchwałą nr 58/2019 - powołał mnie do pełnienia obowiązków Kierownika Biura Zarządu   Okręgowego   PZŁ   w   Elblągu    Decyzje   te   zostały   podjęte   w oparciu o     przeprowadzoną w ZO PZŁ w Elblągu kontrolę.
Powierzenie mi obowiązków kierowania biurem ma na celu zapewnienie ciągłości w funkcjonowaniu okręgu do czasu kiedy to okręgowy zjazd delegatów wskaże 3 kandydatów, spośród których Zarząd Główny powoła łowczego okręgowego.

W związku z tym, ze nie mogłem przejąć od ustępującego łowczego obowiązków, choćby dokumentacji, zmuszony byłem, w oparciu o pracownice biura zarządu, dokonać bardzo szybkiej analizy najistotniejszych i najpilniejszych spraw.
Po dokonaniu przeglądu niezrealizowanych i nierozpatrzonych nawet spraw, jako priorytetowe uznałem:

Zrealizowanie i zakończenie egzaminem kursu dla nowowstępujących wraz z uzupełniłem komisji egzaminacyjnej o przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego, a także Wojewódzkiej Komendy Policji. Stosowne działania zostały podjęte natychmiast z kierownikiem kursu oraz przewodniczącym komisji egzaminacyjnej Zakończenie kursu wraz z egzaminami będzie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem jest udział przedstawiciela okręgu w posiedzeniu zespołu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. Sprawa   ta   bezzwłocznie   została   uzgodniona   z   urzędem marszałkowskim przedstawiciel okręgu będzie brał udział w pracach tego zespołu.

Następnym pilnym zadaniem jest uczestnictwo w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Elblągu poświęconemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu Żuław Elbląskich, w tym przygotowanie i przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach na Żuławach Elbląskich związanych z odstrzałem bobrów. Wszelkie szczegóły zostały uzgodnione i potwierdzone, a w posiedzeniu zespołu wezmą udział dwie osoby z okręgu elbląskiego.
Jednak jednym z najbardziej pilnych zadań jest zwołanie i przeprowadzenie, w oparciu o prezydium zjazdu, nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów w celu min. wyłonienia trzech kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu - Łowczego Okręgowego. Prezydium zjazdu już ustaliło termin swojego posiedzenia. Na posiedzeniu uzgodnione zostaną szczegóły i terminy dotyczące zjazdu. Ze wstępnych informacji wynika, że zjazd odbędzie się w ostatnich dniach maja tego roku.
Ponadto, koniecznym będzie w najbliższym czasie powołanie komisji, która pozwoli mi przejąć, choćby niezbędną do funkcjonowania okręgu, dokumentację oraz wyposażenie biura Nadmieniam, że ze wstępnych ustaleń wiem, że w biurze zarządu nie ma pewnej części dokumentacji np. uchwał ZO PZŁ w Elblągu, nie ma też kilku pozycji wyposażenia.
Podkreślam, że wraz z pracownikami biura zarządu, realizujemy i realizować będziemy, wszelkie czynności i działania bieżące, umożliwiając płynne i w miarę możliwości niezakłócone funkcjonowanie okręgu. Jesteśmy do Waszej, Koleżanki i Koledzy, dyspozycji mimo trudności na jakie napotykamy. Dlatego też bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie, a za już okazywaną pomoc i ciepłe słowa kierowane pod adresem pracownic biura i także moim serdecznie dziękuję.


Przemysław SzkutnikDarz bór!