Zmiana przepisów w zakresie szacowania szkód łowieckich

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego prosi o poinformowanie podległych kół łowieckich, o zmianie przepisów w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Nowe przepisy będą obowiązywać od dnia 23 sierpnia 2018 roku, o czym informowałem w jednym z poprzednich maili w tej sprawie.
Najistotniejsze zmiany to:

  1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
  2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
  3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  4. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
  5. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
  6. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
  7. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
  8. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań.

Prosimy o zadbanie, o to aby koła merytorycznie i technicznie przygotowały się do nowych wymagań w zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Prosimy też, aby koła łowieckie poinformowały właściwe gminy o osobach (kontaktach) uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.

 

 

Pozdrawiam
Marian Flis
Kierownik Wydziału Logistyczno-Informatycznego
ZG PZŁ Warszawa
tel. 22 55 65 523, 604-26-89