Komunikat Nr 3/2018 ZO PZŁ w Elblągu

l      POLSKI ZWIĄZEK   ŁOWIECKI

ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU

ul. Grunwaldzka 77, tel/fax  055 235 14 98, www.pzlelblag.pl

 

L.dz     102                                                                                                           Elbląg     16.04.2018 r

K o m u n i k a t   Nr 3/ 2018

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości  i  realizacji w ustalonych  terminach.

 

 

  1. Realizując zarządzenie Zarządu Głównego PZŁ w sprawie sprawozdawczości łowieckiej, sprawozdania ŁOW-1 z działalności koła łowieckiego wg stanu na dzień 31 marca 2018 roku należy sporządzić i dostarczyć do zarządu okręgowego PZŁ do dnia 30 kwietnia br. Druk sprawozdania z instrukcją wypełnienia dołączamy do komunikatu,

 

  1. Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że do dnia 15 kwietnia br na terenie powiatu braniewskiego potwierdzono ASF u 56 odnalezionych padłych dzików. Ustanowione granice strefy objętej ograniczeniami/czerwona/ i strefy zagrożenia/żółta/ pozostają  na dzień dzisiejszy bez zmian. Wszystkie ustalenia dot. postępowania w poszczególnych strefach są obowiązujące, w tym obowiązek przeszukiwania terenów polnych obwodów łowieckich i poszukiwania padłych dzików  - w strefie czerwonej – min dwa razy w miesiącu, w strefie  żółtej min jeden raz w miesiącu. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zobowiązał koła łowieckie dzierżawiące obwody na terenie gmin włączonych do strefy czerwonej i strefy żółtej do zaplanowania  terminów poszukiwania padłych dzików na druku, którego wzór dołączamy do komunikatu, oraz składania raportu z efektów na druku w załączeniu. Wypełnione druki należy przesłać niezwłocznie  do właściwych powiatowych lekarzy weterynarii i do zarządu okręgowego PZŁ. Aktualnie dotyczy tylko obwodów na terenie powiatu braniewskiego i częściowo elbląskiego. - SPRAWA BARDZO PILNA

 

  1. Do oceny prawidłowości odstrzału byków przedstawiono 229 wieńców jelenia szlachetnego w tym w I klasie 89 sztuk, w II klasie 114 sztuk, w III klasie 25 sztuk. Odstrzał naganny / XX/ oceniono w 2 przypadkach, odstrzał nieprawidłowy./ X/ w 6 przypadkach. Do oceny poroży byków daniela przedstawiono 31 sztuk w tym w i klasie 10 sztuk, w II klasie 17 sztuk, w III klasie 4 sztuki .Wszystkie odstrzały danieli oceniono jako prawidłowe.

Na myśliwych nieprzestrzegających zasad selekcji osobniczej  podczas odstrzału byków,Zarząd Okręgowy PZŁ nałożył:

- za dokonanie odstrzału nagannego /2X/ karę zawieszenia w prawach do polowania na byki jelenia szlachetnego na okres 1 roku, tj od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku.

- za dokonanie odstrzału nieprawidłowego /1X/  karę nagany.

 

  1. Medalowa wycena trofeów byków i dzików zgodnie z harmonogramem przeprowadzona zostanie w siedzibie ZO PZŁ w dniu 24 maja br. Trofea wraz z metryczkami zdać do ZO PZŁ do dnia 21 maja br.

 

  1. Do oceny prawidłowości odstrzału rogaczy oraz byków jeleni i danieli pozyskanych przez myśliwych cudzoziemców podczas polowań komercyjnych  powołano

I NADLEŚNICTWO  ELBLĄG

Wiesław PODSIADŁY     tel. 661 304 222

Marian PRZYBYŁA         tel 606 639 346

Zbigniew GRUDZIŃSKI  tel. 605 327 976

II    NADLEŚNICTWO KWIDZYN i SUSZ

Jacek GRZEBISZ                   tel. 601 781 125

Zbigniew TRZASKA          tel 605 655 100

Marian KURPIŃSKI           tel 504 185 764

III    NADLEŚNICTWO MŁYNARY i DOBROCIN

Jerzy CHODARA               tel 691 933 089

Jan KANTYPOWICZ        tel 604  586 500

Zdzisław RUTKOWSKI    tel 600  982  677

IV    NADLEŚNICTWO ZAPOROWO i ORNETA

Jan HRYNIEWICZ             tel 602 492 739

Andrzej KOZŁOWSKI          tel   606 771 826

Józef GRABOWSKI          tel  606 499 413

 

Przypominamy, że trofea ocenione jako medalowe, muszą być wstępnie wycenione w kraju przed wywiezieniem za granicę.

 

  1. Zgodnie z wcześniejszym powiadomieniem, szkody łowieckie szacuje komisja powołana  przez wójta /burmistrza/  w skład której wchodzi przedstawiciel koła łowieckiego. Wypłata odszkodowań winna nastąpić do 30 dni od szacowania szkody.

 

  1. W dniu 9 czerwca/sobota/ na strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach przeprowadzone zostaną zawody strzeleckie „O PUCHAR PREZESA EORŁ” dla zawodników klasy powszechnej w klasyfikacji  indywidualnej. Podczas zawodów wyłoniona zostanie reprezentacja okręgu na mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej, które zaplanowano w dniach 14 – 15 lipca br. w Toruniu. Do pełnienia funkcji sędziego głównego zawodów powołano kol. Andrzeja Kutkiewicza.. Sędziami na stanowiskach będą koledzy posiadający klasę mistrzowską, którzy powołani zostaną w terminie późniejszym. Koszt uczestnictwa  w zawodach 60 zł/od osoby płatne na konto ZO PZŁ lub w dniu zawodów na strzelnicy. Szczegóły dot. zawodów wraz z regulaminem podane zostaną na naszej stronie internetowej.

 

  1. Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka na swoim marcowym posiedzeniu pozytywnie rozpatrzyła wnioski kół łowieckich o częściowy zwrot kosztów zakupu zwierzyny drobnej wsiedlonej do łowisk w minionym sezonie .Przyznane środki zostały przekazane na konta kół łowieckich.

 

  1. Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br zarząd okręgowy     PZŁ skreślił z listy członków PZŁ 18 myśliwych, którzy pomimo wezwania do zapłaty nie opłacili składki członkowskiej. Informację o skreślonych dołączamy do wiadomości kół łowieckich.

 

10. Okręgowe obchody 95 lecia powstania Polskiego Związku Łowieckiego odbędą się zgodnie z wcześniejszą informacją w dniu 12 maja br/sobota/ w Elblągu wg nast.programu:

 

- godz 13,45 Zbiórka uczestników przed Katedrą Elbląską

- godz 14,00 Uroczysta Msza Święta Hubertowska w Katedrze

- godz 15,15 – 15,30 przemarsz do Galerii EL

- godz 15,30 – 17,00 część oficjalna obchodów

- godz 17,00 – 20,30 biesiada myśliwska

 

Delegacje  10 osobowe kół łowieckich w mundurach organizacyjnych w tym poczty sztandarowe zapraszamy przed Katedrę o godz 13,45.Wejście do Galerii EL po mszy św. wyłącznie po okazaniu zaproszenia, które należy odebrać w zarządzie okręgowym od dnia 16 kwietnia. Zaproszenia dla gości wysłane zostaną pocztą.

 

  1. Walne zgromadzenia sprawozdawcze członków kół należy zwołać i przeprowadzić do dnia 24 czerwca br, na których należy wybrać delegatów na zjazd okręgowy - jeden delegat na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Wybrani delegaci winni złożyć oświadczenia lustracyjne. Na podanie nazwisk wybranych delegatów oczekujemy do dnia 30 czerwca br.

 

 

 

DARZ BÓR

Łowczy Okręgowy

 

Wieńczysław Tylkowski