Komunikat Nr 2/2018 ZO PZŁ w Elblągu

l      POLSKI ZWIĄZEK   ŁOWIECKI

ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU

ul. Grunwaldzka 77, tel/fax  055 235 14 98, www.pzlelblag.pl

 

L.dz       50                                                                                                         Elbląg     28.02.2018 r

K o m u n i k a t   Nr 2/ 2018

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do wiadomości  i  realizacji w ustalonych  terminach.

 

 • Według informacji  podanej przez Inspekcję Weterynaryjną do dnia 28 lutego br                 na terenie powiatu braniewskiego potwierdzono afrykański pomór świń/ASF/ u 38 padłych dzików. Z dniem 22 lutego 2018 roku gminy: miasto Elbląg,Młynary,Tolkmicko,Milejewo,Pasłęk,Godkowo oraz południowa część gminy  Wilczęta zostały włączone do obszaru ochrony – strefy żółtej. Wcześniej gminy Braniewo,Frombork,Lelkowo,Pieniężno,Płoskinia i północna część gminy Wilczęta włączone zostały do obszaru objętego ograniczeniami – strefy czerwonej. Przesłana wraz z poprzednim komunikatem instrukcja w zakresie postępowania na obszarach występowania ASF powinna być doprowadzona do wiadomości i przestrzegania wszystkim myśliwym polującym na terenie gmin zagrożonych występowaniem ASF. Przypominamy jednocześnie o obowiązku przeszukiwania terenów polnych obwodów łowieckich i poszukiwania padłych dzików, w strefie zagrożenia. Dodatkowe ustalenia przekazywane są do kół przez powiatowych lekarzy weterynarii.

 

 • Roczne plany łowieckie na drukach przekazanych łowczym podczas szkolenia, należy opracować, zaopiniować przez właściwych wójtów/burmistrzów/,uzgodnić w zarządzie okręgowym PZŁ i przekazać wraz z wnioskiem do zatwierdzenia do właściwego nadleśniczego w terminie do 21 marca br – wzór wniosku w załączeniu. Roczny plan łowiecki powinien być podpisany przez dwóch członków  zarządu koła.

 

 • Dołączoną wypełnioną ankietę dot. kłusownictwa za mijający sezon łowiecki prosimy przekazać  do ZO PZŁ podczas uzgadniania planów łowieckich. Uzgadnianie planów w zarządzie okręgowym, PZŁ od dnia 9 marca br po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny  / tel. 55 235 14 98/.

 

 • Kolegów łowczych kół prosimy o przekazanie do zarządu okręgowego PZŁ oświadczeń dot. konkursu o tytuł LISIARZA SEZONU do dnia 20 kwietnia br. Druk w załączeniu.

 

 • Koła łowieckie zainteresowane ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzynę w płodach i uprawach rolnych winny złożyć do zarządu okręgowego do dnia 16 marca br deklarację przystąpienia  do ubezpieczenia jak w roku ubiegłym. Druki deklaracji przekazano łowczym kół zainteresowanym ubezpieczeniem podczas szkolenia – dodatkowe druki można pobrać w zarządzie okręgowym PZŁ.

 

 • W dalszym ciągu obowiązują meldunki o realizacji planu pozyskania dzików do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na dzień 31 stycznia 2018 r realizacja planu pozyskania dzików na terenie naszego okręgu PZŁ przedstawia się następująco:

- w części  województwa pomorskiego na plan wg RPŁ 3058 sztuk, wg rekomendacji 5580 sztuk pozyskano 2789 sztuk.

- w części województwa warmińsko – mazurskiego na plan wg RPŁ 5080 sztuk wg rekomendacji 6611 sztuk pozyskano 5057 sztuk.

Konieczna jest dalsza intensywna redukcja dzików – im mniej dzików tym mniejsze zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF i mniej odnalezionych padłych dzików.

 

 • Ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli przeprowadzona zostanie

16 marca w piątek od godz 15,00:

- w BRANIEWIE - w hotelu KRISTAL ul. Skośna 1 dla obwodów położonych w                  nadleśnictwach Zaporowo,Dobrocin,Młynary,Orneta,oceniać będzie     komisja w                  składzie: Jerzy Chodara – przewodniczący,Jan Hryniewicz,Józef          Grabowski,Andrzej Kozłowski,Wiesław Podsiadły,Marek Goerick,przedstawiciel ALP    – członkowie. Na asystentów powołano kol. Andrzeja Kurzyńskiego i kol. Cezarego            Ranta.

- w BROKOWIE w domu koła łowieckiego „Bizon”  dla obwodów położonych w nadleśnictwach  Elbląg,Kwidzyn,Susz oceniać będzie komisja w składzie:

Marian       Przybyła-przewodniczący, Zbigniew Trzaska,Waldemar Rumiński,Jacek                  Grzebisz,Zbigniew Grudziński,Marian Krupiński,Tomasz |Janiuk,przedstawiciel ALP –                     członkowie. Na asystentów powołano kol.Jerzego Czubińskiego i Daniela      Nowickiego.

LISTY OCENY – wzór w załączeniu, wypełnić w miarę możliwości                  komputerowo/drukiem/ oddzielnie na każdy gatunek zwierzyny, oddzielnie na każdy                  obwód łowiecki i zdać komisji przed oceną.

 

 • Z dniem 1 kwietnia 2018  roku zgodnie z uchwałą NRŁ zaczną obowiązywać nowe zasady selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej. Dołączone, przekazane łowczym nowe kryteria należy skserować i dostarczyć selekcjonerom przed okresem polowań na rogacze. Zwracamy uwagę, że przestają obowiązywać klasy wieku samców zwierzyny płowej, a wprowadzany zostaje podział na osobniki selekcyjne i łowne.

 

 • Do końca marca oczekujemy na sprawozdania z realizacji odstrzału redukcyjnego bobrów w okresie od 1 stycznia do 28 lutego br.

 

 • W uzupełnieniu komunikatu Nr 1/2018 Komitetu organizacyjnego obchodów 95 LECIA PZŁ w okręgu elbląskim informujemy, że wpłat należy dokonać na konto ZO PZŁ Nr 48 1160 2202 0000 0000 2817 3978 z dopiskiem Jubileusz – do końca marca br.

 

 • Posiedzenie Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej zaplanowano w dniu 21 marca br, w związku z czym do dnia 19 marca należy złożyć wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich.

 

 

 

 

 

 

 

DARZ BÓR

Łowczy Okręgowy

 

Wieńczysław Tylkowski