WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

Sztum, dnia 12 maja 2016 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 09 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00.

w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Barlewiczkach,

Barlewiczki 13, 82-400 SZTUM

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015/2016 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.

 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2015/2016 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015/2016 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2015/2016.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2015/2016.

 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2016/2017.

 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2016/2017.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny

 16. Podjęcie uchwały w sprawie polowania komercyjnego (dewizowego) w roku łowieckim 2016/2017 oraz 2017/2018.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie uiszczenia obowiązkowej wpłaty 200 zł. na cele zagospodarowania łowisk oraz wykonywania wszelkich prac na rzecz koła.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia miesięcznych składek do koła.

 19. Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.

 20. Wolne wnioski. Dyskusja.

 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 22. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

  Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.