Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na dzień 18 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00.

Sztum, dnia 18 marca 2015 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 18 kwietnia 2015 r. (sobota) o godz. 10.00.

w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Barlewiczkach,

Barlewiczki 13, 82-400 SZTUM

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8.      Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014/2015 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.

9.      Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Koła za sezon 2014/2015 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014/2015 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2014/2015.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

13.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2014/2015.

14.  Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2015/2016.

15.   Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2015/2016.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie 2015/2016.

17.  Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.

18.  Głosowania oraz przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

19.  Zgłaszanie kandydatów oraz przeprowadzenie wyboru  delegatów Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów.

20.  Rozpatrzenie odwołania Kol. Mieczysława Dobrenki od uchwały Zarządu Koła z dn. 7.08.2014 r. w sprawie nałożenia na niego kary zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 miesięcy za nieprawidłowy wpis w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym.

21.  Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.

22.  Wolne wnioski. Dyskusja.

23.  Rozpatrzenie i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Uchwał i Wniosków.

24.  Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad.

Zarząd Koła zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przybycie na obrady Walnego Zgromadzenia w mundurach PZŁ.