Walne Zgromadzenie Członków Koła 13 kwietnia 2014

Sztum, dnia 27 lutego 2014 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 13 kwietnia 2014 r. (niedziela) o godz. 9.00

w Zajeździe JONATAN w Czerninie,

82-400 SZTUM ul. Sadowa 2

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013/2014 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za sezon 2013/2014 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2013/2014 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2013/2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2013/2014.
 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2014/2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2014/2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie 2014/2015.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o nadanie Kołu Łowieckiemu Nr 2 CYRANKA w Sztumie najwyższego odznaczenia łowieckiego – Złomu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich wytypowanym członkom Koła.
 18. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zwierzyny w sezonie łowieckim 2014/2015 na polowania komercyjne (dewizowe).
 19. Ustalenie wysokości składek członkowskich do koła.
 20. Wybory uzupełniające do Zarządu Koła.
 21. Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.
 22. Wolne wnioski. Dyskusja.
 23. Rozpatrzenie uchwał i wniosków.
 24. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

 

Po zakończeniu obrad odbędzie się część towarzyska zgromadzenia - wspólny obiad