Komunikat Łowczego

W związku z licznymi pytaniami w sprawie zapisów na polowanie indywidualne,

informuję że,

na kaczki zapisujemy się w książce zapisów na polowania indywidualne na cały obwód,

z wyłączeniem podobwodów wcześniej zajętych przez kolegów polujących

na zwierzynę grubą w granicach danego obwodu.

Na zwierzynę grubą zapisujemy się na zasadach dotychczas obowiązujących czyli:

należy określić podrejon bądź nr ambony w książce odpowiedniej dla danego obwodu.

Niedopuszczalny jest zapis w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

nieodpowiadającej danemu obwodowi.

Za niestosowanie się do ww. zasad nakładane będą surowe kary statutowe.


Darz Bór

Łowczy

Zbigniew Trzaska