Komunikat nr 1/2013/2014 z dn. 21.04.2013 r.

Komunikat nr 1/2013/2014 z dn. 21.04.2013 r.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 Cyranka w Sztumie podaje do wiadomości:

 1. Coroczne obowiązkowe szkolenie strzeleckie oraz przegląd i przystrzelanie broni odbędzie się w sobotę 25 maja 2013 r. od godz. 9.00 na strzelnicy w Gołąbkach
  k. Pasłęka. Niedokonanie przystrzelania broni i nieprzedstawienie Łowczemu Koła zaświadczenia o aktualnym przystrzeleniu broni, wystawionego przez uprawnionego instruktora strzelectwa do dnia 31 czerwca 2013 r., spowoduje cofnięcie odstrzału.
 2. W celu zminimalizowania odszkodowań za zniszczone uprawy rolne Zarząd Koła wprowadza w dniach od 1 do 31 maja 2013 r. zakaz polowania na terenach leśnych i zaleca Kolegom zwiększoną w tym okresie penetrację i ochronę przed szkodami użytków rolnych – leży to w naszym wspólnym interesie.
 3. Od 22.04.2013 r. wzorem lat poprzednich Zarząd wprowadza obowiązkowe dyżury na plantacjach rolników w celu ochrony zasiewów – przede wszystkim kukurydzy. Szczegółowy rozkład dyżurów przygotował podłowczy Koła Kol. Jerzy Szwamber. Rozkład dyżurów jest dostępny na stronie internetowej Koła.
 4. Realizując wolę członków Koła wyrażoną na Walnym Zgromadzeniu Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu z dniem 1 czerwca 2013 r. książki zapisów na polowania indywidualne w obwodzie 209 z posesji Kol. Romana Sawickiego na posesję Kol. Adama Zabłońskiego – adres: Bukowo 35. Jednocześnie Zarząd podjął uchwałę o upoważnieniu do dokonywania wpisów w książce Kol. Adama Zabłońskiego  – nr tel. 665 186 762665 186 762 .669 6
 5. Zarząd Koła otrzymał informację od biura organizacji polowań, że znaleźli się chętni myśliwi dewizowi na polowanie na rogacze w naszych obwodach. W związku z tym odstrzały na rogacze dla naszych myśliwych będą wystawiane po polowaniu dewizowym – w drugiej połowie sierpnia.
 6. Na prośbę niektórych Kolegów przypominamy obowiązującą numerację naszych obwodów łowieckich:

- obwód nr 209 to dawny obwód 64

- obwód nr 210 to dawny obwód 73

- obwód nr 236 to dawny obwód 78

- obwód nr 237 to dawny obwód 79

Zarząd prosi o posługiwanie się wyłącznie obecną (nową) numeracją.

 1. W związku z utrzymująca się w punktach skupu dziczyzny bardzo niską ceną za tusze dzików, Zarząd Koła apeluje o niedokonywanie odstrzału dzików przeznaczonych do odstawienia na skup. Zalecamy pozyskiwanie dzików tylko na użytek własny.
 2. W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego Zarząd Koła wprowadza obowiązek regulowania wszelkich należności na rzecz Kola za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy Koła.
 3. W dniu 13.07.2013 r. (sobota) Okręgowa Komisja Strzelecka organizuje otwarte, powszechne zawody strzeleckie na strzelnicy w Gołąbkach k. Pasłęka. Udział w zawodach może wziąć każdy myśliwy – zachęcamy do licznego udziału.
 4. Zarząd Koła przytacza pełny tekst uchwały o odstrzałach, tuszach i trofeach uchwalony na Walnym Zgromadzeniu:

 

UCHWAŁA NR 11/2013

Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego Nr 2 CYRANKA w Sztumie

z dnia 21 kwietnia 2013 roku

w sprawie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz

zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim 2013/2014

§ 1

1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami, wydawane są bez ograniczeń i na równych prawach wszystkim członkom koła, nie posiadającym zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz koła. Odstrzały wydawane i przedłużane są w siedzibie Koła w Sztumie przy ul. Jagiełły 9, w terminach wyznaczonych przez Łowczego Koła.

2. Myśliwi spoza naszego Koła będą mogli otrzymać odstrzał w naszym Kole na zasadzie wzajemności – tzn. otrzymania odstrzału przez członka naszego Koła w kole gościa. Maksymalny czasowy wymiar odstrzału dla myśliwych zaproszonych to 14 dni kwartalnie.

3. Myśliwi nie będący członkami naszego Koła posiadający swoje grunty uprawne w naszych obwodach mogą otrzymać odstrzały w celu ochrony swoich upraw przed szkodami łowieckimi bez ograniczeń czasowych, o których mowa w ust. 2.

§ 2

1. Odstrzały wystawiane są przez osoby upoważnione przez zarząd koła i są podpisywane przez osobę lub osoby umocowane do składania oświadczeń w imieniu koła, zgodnie ze Statutem PZŁ.

2. Przedłużenia odstrzału dokonuje się według zasad określanych przez zarząd koła.

§ 3

1. O przeznaczeniu tuszy pozyskanej zwierzyny grubej decyduje każdorazowo Zarząd Koła. W tym celu należy każdorazowo kontaktować się z Prezesem lub Łowczym Koła.

2. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę grubą zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką, po uzyskaniu zgody Łowczego, ma prawo do zakupu jej tuszy po następujących cenach :

- jeleń byk – brak możliwości zakupu tuszy na użytek własny – obowiązek odstawienia tuszy do punktu skupu,

- jeleń łania – ryczałt 300 zł,

- jeleń cielę – ryczałt 250 zł,

- sarna rogacz i koza – ryczałt 120 zł,

- sarna koźlę – ryczałt 80 zł,

- dzik – opłata ryczałtowa:

do 30 kg wagi - 100 zł/szt.,

od 31 do 60 kg - 150 zł/szt.,

powyżej 60 kg – 200 zł.

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 5%.

3. Waga tuszy zwierzyny grubej sprzedawanej myśliwym ustalana jest w punkcie skupu skupującym tusze od Koła albo przez Prezesa, Łowczego lub Podłowczego Koła.

4. Rozliczenie z tytułu zakupu tuszy w postaci wpłaty należności na konto Koła powinno nastąpić najpóźniej do końca miesiąca, w którym odbyło się pozyskanie zwierzyny.

5. Tusza, która nie jest kupowana przez myśliwego, musi zostać dostarczona do punktu skupu, wskazanego przez Zarząd Koła, przez myśliwego, który ją pozyskał, wraz z podrobami wymaganymi przez punkt skupu.

§ 4

1. Tusze zwierzyny drobnej pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należą się nieodpłatnie myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.

2. Zarząd Koła może zwierzynę drobną pozyskaną z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zagospodarować wg własnej decyzji.

3. Uznania pozyskania tuszy zwierzyny grubej i drobnej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej, dokonuje zarząd wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym i prowadzący polowanie wobec zwierzyny pozyskanej na polowaniu zbiorowym.

§ 5

1. Trofeum zwierzyny pozyskanej zgodnie z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką należy się myśliwemu, który daną zwierzynę pozyskał.

2. Trofeum zwierzyny pozyskanej z naruszeniem zasad wykonywania polowania lub etyki łowieckiej zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd.

3. Trofeum samców zwierzyny płowej wycenione przez komisję oceny, które spowoduje zawieszenie myśliwego w prawie do wykonywania polowania zostaje zagospodarowane zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Koła.

§ 6

Tracą ważność wszelkie wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie, które odnoszą się do kwestii uregulowanych w niniejszej uchwale.

Sztum, 21.04.2013 r.

 

Za Zarząd