Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła 21.04.2013 r.

Sztum, dnia 22 marca 2013 r.

 

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie

zgodnie z § 55 Statutu PZŁ zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła

na dzień 21 kwietnia 2013 r. (niedziela) o godz. 10.00

w Zajeździe JONATAN w Czerninie,

82-400 SZTUM ul. Sadowa 2

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012/2013 w tym Prezesa, Łowczego i Skarbnika Koła.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za sezon 2012/2013 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012/2013 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za sezon 2012/2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2012/2013.
 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2013/2014.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2013/2014.
 15. Omówienie i głosowane nad projektem uchwały w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny w sezonie 2013/2014.
 16. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu 40 szt. rogaczy w sezonie łowieckim 2014/2015 na polowania komercyjne (dewizowe).
 17. Ustalenie wysokości składek członkowskich do koła.
 18. Informacja o konkursie plastycznym dla młodzieży szkolnej.
 19. Wolne wnioski. Dyskusja.
 20. Rozpatrzenie uchwał i wniosków.
 21. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.
 22. Część towarzyska - wspólny obiad.

1. Zarząd Koła przygotował dwa warianty projektu uchwały Walnego Zgromadzenia odnośnie odpłatności za zwierzynę braną na użytek własny do przedyskutowania i przegłosowania na Walnym Zgromadzeniu:

Wariant A)  - ryczałtowy

Jelenie:

-   byki – obowiązkowo odstawiane do punktu skupu

-  łania  – 300 zł

-  cielak –  250 zł

Sarny:

-   koza i rogacz  – 120 zł

-   koźlę  –  80 zł

Dziki:

do 30 kg – 100 zł

od 31 kg do 60 kg  – 150 zł

powyżej 60 kg  – 200 zł

Wariant B) – opłata za kg tuszy

Dotyczy wszystkich pozyskanych rodzajów zwierzyny grubej:

- waga tuszy x cena I klasy obowiązująca w skupie w dniu pozyskania

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 5%.

 

Zarząd prosi Koleżanki i Kolegów o zapoznanie się z propozycjami i przygotowanie gotowych wniosków na Walne Zgromadzenie.

 

Sekretarz Koła

Sławomir Jaworski