Komunikat ZO PZŁ Elbląg

Elbląg dnia 28.04.2011 r.

ORD – 6/11

Zarząd Okręgowy PZŁ
w Elblągu


Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Elblągu w związku z upowszechniającym się sposobem polowania na zwierzynę grubą przy „nęciskach”, a także w związku z pojawiającymi się sygnałami o nie zachowaniu wymogów prawnych dotyczących nadawania niektórym miejscom wykładania kramy statusu nęcisk, wnioskuje o przekazanie niniejszego pisma zarządom wszystkich kół łowieckich w Okręgu, w celu podjęcia stosownych kroków i poinformowanie członków kół podczas najbliższych walnych zgromadzeń o obecnie obowiązujących wymogach prawnych i innych względach związanych z nęciskami.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ w Elblągu przypomina, że w dniu 22.09.2010 r. nastąpiła nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548). Począwszy od dnia 27.09.2010 r. kwestie warunków dopuszczalności dokonywania odstrzałów w miejscach wykładania karmy reguluje § 6 ust. 1 pkt 2) zmienionego rozporządzenia, który zabrania strzelania do zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania, z wyjątkiem polowań na dziki i drapieżniki przy nęciskach, przy czym myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim, a dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego powinien uzgodnić ich lokalizację na terenach leśnych z właściwym nadleśnictwem.


Organizacja „prywatnych nęcisk”, nie ustalonych z zarządem koła oraz nie uzgodnionych z nadleśnictwem, będzie traktowana jako poważne przewinienie łowieckie. Lokalizacja nęcisk spełniających wymogi formalne, powinna być znana wszystkim członkom koła łowieckiego, a prawo do korzystania z nich powinno być równe dla wszystkich członków Koła, posiadających indywidualne zezwolenia na odstrzał dzików i drapieżników. Oczywiście wykonywanie odstrzałów w miejscach posiadających oficjalny status punktów stałego dokarmiania, przy paśnikach, lizawkach i pasach zaporowych, które nie zostały ustanowione nęciskami, będzie także traktowane jako poważne przewinienie łowieckie.


Należy także pamiętać, że strzelanie do zwierzyny przy miejscach wyłożenia karmy powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach uzasadnionych (np. zapobieganie powstawaniu szkód w uprawach rolnych lub konieczna redukcja pogłowia) i dotyczy ono tylko i wyłącznie dzików i drapieżników. Podnoszenie „efektywności” polowania przez dokonywanie odstrzałów bez takiej przyczyny (szczególnie w okresie zimowym), będzie traktowane jako zachowanie nieetyczne i naruszające § 137 ust. 1 pkt 3) Statutu PZŁ. Nie bez znaczenia jest także sposób społecznego odbioru takich zachowań i z pewnością ich jednoznacznie negatywna ocena, a co za tym idzie powstanie kolejnej okoliczności pogarszającej atmosferę wokół PZŁ.

Prosimy kolegów o ścisłe przestrzeganie zaleceń Rzecznika Dyscyplinarnego