Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła

Zarząd Koła Łowieckiego nr 2 CYRANKA w Sztumie zgodnie z art. 31 Statutu Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła na dzień 15 maja 2011 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sztumie ul. Mickiewicza 31.

W dalszej części wiadomości porządek obrad...

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010/2011.
 8. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za sezon 2010/2011 oraz przedstawienie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010/2011 oraz zatwierdzenia wykonania budżetu za rok ubiegły
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu za rok gospodarczy 2010/2011
 13. Przedstawienie planu działalności oraz przedstawienie projektu budżetu Koła na sezon 2011/2012
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu działalności oraz budżetu Koła na sezon 2011/2012
 15. Informacja o konkursie dla młodzieży szkolnej
 16. Omówienie projektów uchwał:
  -  w sprawie wydawania odstrzałów oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny,

  - w sprawie obowiązkowych świadczeń myśliwych nowowstępujących do Koła.
 17. Dyskusja
 18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie uchwał i wniosków
 19. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.
 20. Część towarzyska - wspólny obiad.